De algemene voorwaarden van MontSupro.

Op iedere overeenkomst met MontSupro zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. De onderstaande algemene voorwaarden zijn het laatst geactualiseerd op: 10-03-2022.

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomstentot het verlenen van diensten door MontSupro, ingeschreven bij de kamer vankoophandel onder nummer: , hierna te noemenMontSupro, en haar wederpartijen, hierna te noemen Opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten metMontSupro waar voor de uitvoering van deze overeenkomst derden wordenbetrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden vanOpdrachtgever worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indiennadrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen MontSupro en Opdrachtgever.
 5. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijvende overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijenzullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen,waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijkebepaling wordt uitgegaan.
 6. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de krachtvan overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen wordenvervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met hetdoel,de geest en de strekking van denietige of vernietigde bepaling(en).
 7. Indien zich tussen partijen een situatievoordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dandient dezesituatie te worden beoordeeldnaar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. MontSupro behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen ofaan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijdeworden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging niet wil accepteren, kan hijtot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomstbeëindigen per het moment dat de nieuwe voorwaarden in werking treden, in overleg met MontSupro.
 9. Indien MontSupro gedurende korte of langere tijd geenstrikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet hetrecht van MontSupro om alsnogdirecte en strikte naleving te eisen. Het feit dat MontSupro de voorwaarden soepel toe past, geeft deklant geen enkel recht.
 10. Wijzigingen in de algemene voorwaarden van MontSupro, die van grote invloed zijn op de Opdrachtgever in de beoordeling van MontSupro, zullen worden aangekondigd per mail bijgaande de maandelijksefactuur.

Artikel 2 - Offerte en aanvaarding

 1. Iedere overeenkomst aangegaan tussen MontSupro en Opdrachtgever kan uitsluitend totstand komen naar wederzijdse acceptatie van een door MontSupro opgesteldeofferte. Aanbiedingen en prijzen genoemd op de website van MontSupro zijnuitnodigingen tot onderhandeling, welke kunnen resulteren in een offerte enalleen na wederzijdse aanvaarding komt een overeenkomst tot stand.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten metMontSupro waar voor de uitvoering van deze overeenkomst derden wordenbetrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden vanOpdrachtgever worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indiennadrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen MontSupro en Opdrachtgever.
 5. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijvende overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijenzullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen,waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijkebepaling wordt uitgegaan.
 6. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de krachtvan overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen wordenvervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met hetdoel,de geest en de strekking van denietige of vernietigde bepaling(en).
 7. Indien zich tussen partijen een situatievoordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dandient dezesituatie te worden beoordeeldnaar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. MontSupro behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen ofaan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijdeworden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging niet wil accepteren, kan hijtot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomstbeëindigen per het moment dat de nieuwe voorwaarden in werking treden, in overleg met MontSupro.
 9. Indien MontSupro gedurende korte of langere tijd geenstrikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet hetrecht van MontSupro om alsnogdirecte en strikte naleving te eisen. Het feit dat MontSupro de voorwaarden soepel toe past, geeft deklant geen enkel recht.
 10. Wijzigingen in de algemene voorwaarden van MontSupro, die van grote invloed zijn op de Opdrachtgever in de beoordeling van MontSupro, zullen worden aangekondigd per mail bijgaande de maandelijksefactuur.

Artikel 1 – Algemeen

 

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomsten tot het verlenen van diensten door MontSupro, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 85696323, hierna te noemen MontSupro, en haar wederpartijen, hierna te noemen Opdrachtgever.

2.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MontSupro waar voor de uitvoering van deze overeenkomst derden wordenbetrokken.

3.    De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.

4.    Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen MontSupro en Opdrachtgever.

5.    Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijvende overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen,waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

6.    Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de krachtvan overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel, de geest en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).

7.     Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.    MontSupro behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen per het moment dat de nieuwe voorwaarden in werking treden, in overleg met MontSupro.

9.    Indien MontSupro gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van MontSupro om alsnog directe en strikte naleving te eisen. Het feit dat MontSupro de voorwaarden soepel toe past, geeft deklant geen enkel recht.

10. Wijzigingen in de algemene voorwaarden van MontSupro, die van grote invloed zijn op de Opdrachtgever in de beoordeling van MontSupro, zullen worden aangekondigd per mail bijgaande de maandelijkse factuur.

Artikel 2 – Offerte en aanvaarding

 

1.    Iedere overeenkomst aangegaan tussen MontSupro en Opdrachtgever kan uitsluitend tot stand komen na wederzijdse acceptatie van een door MontSupro opgestelde offerte. Aanbiedingen en prijzen genoemd op de website van MontSupro zijn uitnodigingen tot onderhandeling, welke kunnen resulteren in een offerte en alleen na wederzijdse aanvaarding komt een overeenkomst tot stand.

2.    Offertes van MontSupro zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat naar zijn/haar beste weten alle relevante informatievoor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdrachtaan MontSupro is verstrekt. Wanneer deze informatie openig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt MontSupro zich het recht voor, de met deopdrachtgever overeengekomen prijs voor de door MontSupro te leveren diensten eenzijdig en/oftussentijds aan te passen of de offerte terug te trekken.

3.    Alledoor MontSupro gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en tot 14dagen na verzending geldig, tenzij in de offerte een afwijkende geldigheidwordt vermeld. MontSupro behoudt het recht om na aanvaarding van een offertedoor Opdrachtgever het aanbond binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

4.    Opdrachtgeverkan van MontSupro niet verwachten zich aan een gedane aanbieding of offerte tehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een duidelijke vergissing ofschijffout bevat.

5.     Indien de aanvaarding, in zijn geheel of oponderdelen daarvan, afwijkt vanhet in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MontSupro daaraan nietgebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MontSupro anders aangeeft.

6.    Eensamengestelde prijsopgave verplicht MontSupro niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen eenovereenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7.    Annulering van de opdracht door Opdrachtgever naaanvang van werkzaamheden maar voor oplevering van de website en daarbijbehorende ingang van abonnementsvoorwaarden, geeft MontSupro het recht om reedsgemaakte uren en kosten ten behoeve van de specifieke opdracht in rekening tebrengen aan Opdrachtgever tegen het op de website vermelde uurtarief.

 

Artikel 3 – Ontwerp, design enlay-out van de website

 

1.    Voor het ontwerp van de website heeft MontSupro het recht om gebruik te maken van online beschikbaar werk van derden zoals, templates, illustraties, thema’s e.d.

2.    Tenzij anders overeengekomen zal MontSupro uitgaan van een standaard ontwerp, aangepast op de huisstijl van de Opdrachtgever. Aanpassingen aan dit standaardontwerp, ook wel genoemd: thema, dienen te worden beschouwd als meerwerk enzijn gelimiteerd tot eenvoudige correcties. Wanneer de klant wilt afwijken vanlayout of andere design onderdelen van dit standaard ontwerp dient dit tijdenintake duidelijk te zijn, MontSupro zal dan het ‘premium abonnement’ aanbevelen en eventuele maatwerk oplossingen opnemen de offerte.

3.    Afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm, en zoals vastgelegd in de offerte heeft de Opdrachtgever een gelimiteerde hoeveelheid mogelijkheden om het ontwerp vanMontSupro te beoordelen. Wanneer deze limiet aan beoordelingsmomenten is bereikt zal het ontwerp, design en lay-out van de website automatisch als geaccepteerd worden beschouwd. Indien Opdrachtgever na bereiken van deze limiet toch wijzigingen wilt doorvoeren, kan MontSupro hier additionele kosten voor inrekening brengen op basis van het uurtarief van MontSupro.

4.    Indien in de offerte niet expliciet een limiet aan beoordelingsmomenten wordt afgesproken zal voor het basis abonnement een limiet gelden van één beoordelingsmoment voor de keuze van een thema en één beoordelingsmoment voor oplevering voor kleinewijzigingen zoals bijvoorbeeld tekstcorrecties. Voor het premium abonnementgeld één beoordelingsmoment waarop het ontwerp wordt voorgelegd en één beoordelingsmoment voor oplevering voor kleine correcties zoals tekstcorrecties.

5.    De Opdrachtgever heeft bij ieder beoordelingsmoment maximaal vijf dagen de tijd om MontSupro middels een schriftelijke reactie van zijn commentaar te voorzien, blijft deze reactie uit dan zal MontSupro het beoordelingsmoment als gepasseerd zondercommentaar beschouwen.

6.    Indiende limiet aan beoordelingsmomenten is bereikt en Opdrachtgever wenst het websiteontwerp niet te accepteren loopt MontSupro het risico op gemiste inkomsten voor hetreeds verrichte werk. De Opdrachtgever verplicht zich in dit geval één van devolgende oplossingen te accepteren;

-      Opdrachtgevervoorziet MontSupro van een volledige website ontwerp welke MontSupro alsnog inontwikkeling kan brengen.

-      Opdrachtgeververleend MontSupro toestemming het ontwerp van de website uit te besteden aaneen designer op kosten van Opdrachtgever.

-      Opdrachtgeverziet af van de overeenkomst onder afkoopsom ter hoogte van tenminste twee maandenvan de gekozen abonnementsvorm, of hoger indien twee keer het maandbedrag nietin redelijke verhouding staat tot reeds verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 4 – Ontwikkeling enoplevering van de website

 

1.    Wanneerer een overeenkomst tussen Opdrachtgever en MontSupro is bereikt zal MontSupro overgaan tot de ontwikkeling van de website overeenkomstig de afspraken van deovereenkomst en aan de hand van de door Opdrachtgever aangeleverde teksten, afbeeldingen en informatie.

2.    Dedoor MontSupro opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatievestrekking. MontSupro is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgeverhem schriftelijk in gebrekeheeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarinhet verzuim van rechtswege intreedt.

3.    MontSuprois gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenhedende overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeftweggenomen.

4.    MontSupro zal in den basis niet verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van de teksten, afbeeldingen en andere bronmaterialen benodigd voor het ontwikkelen van de website, tenzij anders overeengekomen.

5.    Wanneer het ontwikkelen van de website vereist dat Opdrachtgever bronmaterialenaan MontSupro levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voorin dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door MontSupro. Opdrachtgever vrijwaart MontSupro van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.

6.    MontSupro heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hieronder vallen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het laten ontwerpen vanlogo’s, huisstijlen of illustraties, het laten opstellen van teksten door tekstschrijversof het uitvoeren van SEO-optimalisatie.

7.    Na ontwikkeling van de website wordt allereerst een voor-oplevering van de website gedaan. Na deze voor-oplevering heeft de Opdrachtgever een termijn van 5 werkdagenom eventuele wijzigingen c.q. correcties, niet zijnde designwijzigingen, aan MontSupro door te geven. Dewijzigingen c.q. correcties dienen zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk doorde Opdrachtgever aan MontSupro te worden gemeld.

8.    Indien de Opdrachtgever binnen de genoemde termijn geen wijzigingen of correcties aan MontSupro heeft doorgegeven, wordt de website na afloop van deze termijn automatisch als goedgekeurd beschouwd. Na het uitvoeren van de wijzigingen c.q. correcties volgt opnieuw een voor-oplevering onder dezelfde condities als de eerste voor-oplevering. De mogelijkheid tot het aangeven van wijzigingen c.q. correcties na de tweede –en de daarop volgende – voor-opleveringkunnen slechts betrekking hebben op die aspecten waarvoor de Opdrachtgever bij de voorgaande voor-oplevering wijzigingen c.q.correcties heeft doorgegeven. Alle aspecten ten aanzien waarvan de Opdrachtgever bij de eerste voor-oplevering geen opmerkingenhad, worden geacht uitdrukkelijk te zijn goedgekeurd door de Opdrachtgever.

9.    Nadat er een twee keer een voor oplevering is gedaan dient de website als gereed vooroplevering te worden beschouwd. Indien de Opdrachtgever op dit moment nog geen akkoord geeft kan MontSupro voor deze verzoeken kosten in rekening brengen.

10.  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt de website eveneens geacht automatisch en volledig te zijn opgeleverd indien de website openbaargemaakt of op domein gesteld is.

11.  Werkzaamhedenna oplevering welke niet onder de overeengekomen services en/of het overeengekomen onderhoud vallen worden eveneens gezien als meerwerk. MontSupro zal de hiervoor benodigde uren opbasis van nacalculatie bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

12.  Oplevering geschied digitaal en MontSuprois nimmer gehouden om de op afstand beschikbaar gestelde websites tevens op een fysiekegegevensdrager (bijv. cd of usb-stick) te leveren aan Opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Wijzigingen enaanvullende diensten na oplevering

 

1.    MontSupro biedt met het aanbieden van een abonnement geen doorlopende onderhoudsovereenkomst aan. Na oplevering van de website kunnen van MontSupro geen additionelewerkzaamheden zoals onderhoud, tekstuele, grafische of anderzijds inhoudelijkewijzigingen worden geëist. Uitvoering van dergelijke werkzaamheden is altijdafhankelijk van totstandkoming van een nieuwe overeenkomst aangaande vergoedinghiervoor.

2.    Werkzaamheden aan de website na oplevering daarvan zullen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen worden uitgevoerd tegen vergoeding van een uurloonvan tenminste €65,00.

3.    MontSupro zal zich inspannen bereikbaar te zijn voor vragen, opmerkingen of klachten van de Opdrachtgever maar gaat uitdrukkelijk geen verplichting aan hiertoe. MontSupro is niet verplicht binnen een vaste termijn te reageren op vragen of klachten, of het verlenen van aanvullende diensten na oplevering.

4.    MontSupro kan niet geen up-time garantie geven voor de geleverde website is niet verandwoordelijk voor enige (kortstondige) down-time als gevolg van oorzaak liggende bij de hostingprovider. Ook in het geval van een hack of fout in de website is MontSupro hier niet verandwoordelijk voor. Eventuele kosten of werkzaamheden die hierdoor ontstaan worden dus ook in rekening gebracht indien dit nodig is.

 

Artikel 6 – Het abonnement

 

1.     De omvang van de verplichtingen van MontSupro wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de offerte overeenkomst, tenzijpartijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

2.    De overeenkomst tussen MontSupro en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van minstens zes (6) maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen contractperiode schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één maand. Opzegging na afloop van de minimum periode dient schriftelijkte gebeuren en kan enkel per de eerste dag van een nieuwe maand minstens éénkalender maand vooruit.

3.    Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordtde website door MontSupro op basis van een abonnement aan de klant ter beschikking gesteld. Dit abonnement geeft de Opdrachtgever het exclusieve, niet-overdraagbare recht op het gebruik van de website en hetdaarbij behorende CMS-systeem. Het eigendom van de website en alle bijbehorende systemen en diensten blijft berusten bij MontSupro.

4.    Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemmingvan MontSupro een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of onderdelen van het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe tepassen of te gebruiken dan wel te kopiëren, zowel niet tijdens de looptijd van het abonnement als na afloop daarvan.

5.    Als MontSupro adviseert om een bepaalde dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website of functies daarvan in te schakelen, kan MontSupro niet aansprakelijk gesteld of verantwoordelijk gehouden worden voor deze dienstverlener en het eventuele tekortschieten daarvan in zijn verplichtingen.

6.    Indien MontSupro de registratie enhet gebruik van de domeinnaam verzorgt is de Opdrachtgever zich ervan bewust en stemt inmet het feit dat MontSupro dedomeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Het beheer en hetonderhoud van deze domeinna(a)m(en) wordt gedurende de looptijd van hetabonnement verzorgd door MontSupro.MontSupro kan er echter nietvoor instaan dat de klant gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden. Na afloop van het abonnement heeft de klant de mogelijkheid tot verhuizing van de domeinnaam. In dit geval kan MontSupro een eenmalig bedrag van € 65,00 per te verhuizen domeinnaam, of indien de hieraan verbonden kosten voor MontSupro hoger zijn, dit hogere bedrag, aan de klant in rekening te brengen.

7.    Het abonnement is geen service contract en MontSupro kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken in de beveiliging in diensten geleverd door derden of worden geacht het onderhoud van de website teverrichten na oplevering.

8.    MontSupro behoudt het recht het beheer van het abonnement, tijdelijk,bijvoorbeeld gedurende vakantieperioden, uit te besteden aan derden.

9.     Tenzijde uitdrukkelijk en schriftelijkanders overeengekomen, is MontSuproniet gehouden reservekopieën (back-ups) te maken van door Opdrachtgever opgeslagen gegevens of geleverde producten.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 

1.    De op de website van MontSupro vermelde prijzen zijn indicatief en de daadwerkelijke prijs zal ten alle tijden de prijs zijn zoals vastgelegd in de geaccepteerde offerte, op basis van individuele wensen van en afspraken tussen Opdrachtgeveren MontSupro.

2.    Daar het een prijs betreft voor maandelijkse abonnementskosten zijn individuele prijsafspraken tussen Opdrachtgever en MontSupro, voortkomend uit de geaccepteerde offerte afgestemd op de exact overgekomen werkzaamheden en specifieke eisen van de Opdrachtgever, leidend.

3.    Aan de op de website van MontSupro vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

4.    De overeenkomst, looptijd en de betalingsverplichting van de Opdrachtgever zullen nooit later ingaan dan de datum waarop oplevering heeft plaatsgevonden, dit is uiterlijk de datum waarop de website online bereikbaar is geworden.

5.    Na afloop van de vaste looptijd van de overeenkomst (drie maanden, tenzij andersbepaald) is MontSupro gerechtigd, doch niet verplicht, om jaarlijks, per 1juli, een kostendoorberekening van de maandelijkse abonnementskosten door tevoeren, waar dit nodig is om stijgende beheers-, hosting-, registratie- of anderedoor derden aan MontSupro doorberekende kosten te dekken.

6.    Daarnaastis MontSupro gerechtigd, maar niet verplicht, om jaarlijks op gelijke datum alsin bovenstaand artikel, stilzwijgend een inflatiecorrectie toe te passen. Deze inflatiecorrectie zal percentueel maximaal de hoogte hebben van de CPIjaarmutatie zoals gepubliceerd door het CBS.

7.    MontSupro is gerechtigd om een jaarlijks, op de datum van de ingang van het abonnement, alle tarieven van abonnementen te verhogen met maximaal 5%, gerekend buiten deeventuele toegepaste of nog toe te passen inflatiecorrectie, ofkostendoorberekening zoals hierboven benoemd.

8.    Onderhet abonnement vallen de kosten voor hosting, beheer van de domeinnaam, hetgebruik van het CMS, het gebruik van één e-mailadres gekoppeld aan dedomeinnaam en de editor om zelfstandig de website te kunnen beheren. Overigediensten zijn alleen van toepassing indien uitdrukkelijk aangeboden in deofferte of tegen meerprijs.

9.    De door de klantverschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zullen door MontSupro telkens per maandvooruit aan de klant worden gefactureerd en geïncasseerd per automatischeincasso, of alternatief per creditcardafschrijving. Op basis van de door de klant bij overeenkomstverstrekte machtiging voor automatische incasso zullen de abonnementsvergoedingenvervolgens op maandelijkse basis door MontSupro worden geïncasseerd.Niet-geautomatiseerde betaling is niet mogelijk. MontSupro heeft het recht deincassering van abonnementskosten uit te besteden aan derden.

10. Bij het uitblijven van betaling of het storneren van een incasso door deOpdrachtgever heeft MontSupro, zal MontSupro de Opdrachtgever per email informerenover de betalingsachterstand. De Opdrachtgever heeft dan vijf (5) werkdagen detijd om de betaling te voldoen anders heeft MontSupro het recht om per directhet abonnement stop te zetten en de website offline te halen. MontSupro is danniet aansprakelijk voor gevolgen of eventuele kosten en schade van Opdrachtgevervoortkomend uit het niet online beschikbaar zijn van de website.

 

Artikel 8 – Eigendomsrechten enintellectueel eigendom

 

1.    MontSupro behoudt ten alle tijden de rechten enbevoegdheden die MontSupro
toekomen op grond van het auteursrechten andere wet- en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom. Broncodes van de website worden nooit overgedragen tenzij uitdrukkelijkanders is overeengekomen.

2.    Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend degebruiksrechten en bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden,de offerte of anderszins schriftelijk expliciet wordentoegekend en voor het overige zal deOpdrachtgever de programmatuur, ontwerpen, onderdelen van het ontwerp of de website of andere materialen niet verveelvoudigen ofopenbaar maken. Het eigendom van de website en alle werken daarop blijft altijd bij MontSupro.

3.    MontSupro heeft het recht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, aanduidingen omtrent auteursrecht en doorverwijzingen naar MontSupro als ontwikkelaar van de website zichtbaar op de website aan te brengen. Het is de Opdrachtgeverniet toegestaan deze zonder toestemming van MontSupro te verwijderen of teverbergen.

4.    Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de offerte of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van MontSupro.

5.    MontSupro heeft het recht om design elementen, onderdelen van de website of een templateen lay-out van de website her te gebruiken in websites van derden.

 

Artikel 9 – Opzegging overeenkomst

 

1.    MontSupro behoudt het onverminderd recht om de overeenkomst, na afloop van de eerste zes maanden, te allen tijde met in acht name van één (1) maand kennisgeving, te kunnen ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.

2.    De klant kan een overeenkomst annuleren, voordat MontSupro begonnen is met de uitvoering ervan, als de klant de hierdoor ontstane schade vergoedt. Onderschade valt onder andere: gereserveerde arbeidstijd en ter voorbereiding reedsgemaakte kosten zoals bijvoorbeeld,maar niet gelimiteerd tot, kosten voor hosting, domeinnamen en werkuren vanderden.

3.    Indiende overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MontSupro op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.    Indien MontSupro tot ontbinding van de overeenkomst overgaat is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, daar doordirect en indirect ontstaan.

5.    Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht ende daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever inrekening worden gebracht.

6.    Indien MontSupro overgaat tot ontbinding van de overeenkomst kan van MontSupro nietworden gevergd alternatieven te bieden aan Opdrachtgever, noch kan worden geëist dat MontSupro zorgdraagt voor het overdragen dan wel beschikbaar, bereikbaarof anderzijds toegankelijk houden van de website.

Artikel 10 – Aansprakelijkheiden vrijwaring

 

1.    De aansprakelijkheid van MontSupro voor directe schade geleden doorOpdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door MontSupro van zijn verplichtingenonder de overeenkomst dan wel door een onrechtmatig handelen vanMontSupro of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen dieOpdrachtgever onder deze overeenkomstper jaar verschuldigd is (exclusief BTW).

2.    MontSupro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke
aard ook, ontstaan doordat Opdrachtgeveronjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, waar MontSupro vanuit isgegaan.

3.    Aansprakelijkheid van MontSupro voor indirecte schade, daaronderbegrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door misgelopen opdrachten van Opdrachtgever, is uitgesloten.

4.    De aansprakelijkheid van MontSupro wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomstont staat slechts indien Opdrachtgever MontSupro onmiddellijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijketermijn stellende waarbinnenMontSupro zijn tekortkoming kan herstellen, en MontSupro ook na die termijn toerekenbaarin de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MontSupro in staat is op basis hiervan de tekortkoming teherstellen.

5.    De beschikbaarheid van de website ligt buiten de invloedssfeer enverantwoordelijkheid van MontSupro, hieromtrent kan MontSupro daaromgeen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Ook gevallen waarin gegevens uit e-mail en andere services van MontSuproverloren raken als gevolg van een storing c.q. mankement dat buiten deinvloedssfeer van MontSuproligt wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

6.    MontSuproaanvaardt geen enkele aansdprakelijkheid omtrent de inhoud van de website, de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk hiervoor. De Opdrachtgever vrijwaart MontSupro van alle vorderingen van derden hieromtrent.

 

Artikel 11 – Persoonsgegevens

 

1.    Alle persoonsgegevens die worden verzameld door Opdrachtgever, via de hem ter beschikking gestelde website, zijn eigendom van en vallen als zodanig onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

2.    Opdrachtgeveris verantwoordelijk voor het op de juiste manier verwerken van persoonsgegevens verzameld via, en het voldoen aan de wetgeving omtrent persoonsgegevens van dehem ter beschikking gestelde website.

Artikel 12 – Slotbepalingen

 

1.    Opdeze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2.    Indiendeze algemene voorwaarden niet voorzien in een geschil kunnen geschillen enkelworden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter te Amersfoort.

3.    De geldende algemene voorwaarden zijn duidelijkvindbaar op de website van MontSupro, daarnaast altijd kosteloos opvraagbaarvia e-mail.

4.    Vant oepassing is steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden zoalsvindbaar op de website van MontSupro.

5.    Doorverlening van de opdracht aan MontSupro verklaart de Opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.